Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallitusohjelmatavoitteet 2023

Uskonto on valtaosalle maailman ihmisistä merkittävä osa omaa ja oman yhteisön elämää. Oma usko ja muiden kanssa jaettu uskonto yhdessä vaikuttavat ihmisen maailmankuvaan, käsitykseen ihmisarvosta tai vastuullisuudesta suhteessa tosiin ihmisiin ja koko elonkirjoon. Se, mitä uskontojen piirissä opetetaan ja miten niiden piirissä eletään, heijastuu kulttuuriin ja koko yhteiskuntaan. Tämän vuorovaikutuksen ymmärtäminen on ollut aina keskeinen maailmankansalaistaito ja avain eri kulttuurien ymmärtämiseen.

Suomessa kulttuurinen ja uskonnollinen moninaisuus on lisääntynyt tällä vuosituhannella merkittävästi. Kehitys haastaa luterilaisen valtakulttuurin perinteen. Tarvitaan uskontolukutaitoa – uskonnon ja sen merkityksen tuntemista sekä eri uskontojen ja katsomusten välisen vuorovaikutuksen harjoittelua. Uskontoluku- ja dialogitaidot auttavat erilaisten katsomusten tuntemisessa. Samalla avoimuus, yhteisymmärrys ja luottamus yhteiskunnassa vahvistuvat.

Uskontolukutaito ei kuulu vain niille, jotka kokevat itsensä uskonnollisiksi, vaan se on jokaiselle tärkeä kansalaistaito, joka auttaa ymmärtämään yhä monimuotoisemmaksi muuttuvan todellisuuden ja sen taustasyiden ymmärtämisessä.

Moni tämän päivän koululainen tutustuu uskontojen moninaisuuteen oman kaveripiirinsä kautta. Uskonnoista ja katsomuksista on tärkeää opetella puhumaan turvallisessa tilassa. Uskonnon ja katsomusaineiden opetus tarjoaa luontevan maaperän dialogitaitojen opettelulle. Kuunteleminen on tärkeä osa dialogitaitoja. Toisen kuunteleminen on kuitenkin vain puoli dialogia. Yhtä keskeinen dialogitaito on kyky kertoa omista näkemyksistään mahdollisimman rehellisesti.

Oman uskonnollisen taustan tai oman katsomuksen tunteminen luo tärkeää pohjaa dialogitaidoille. Sen lisäksi myös uskontojen laajemman merkityksen tunteminen ja eri katsomusten välisen vuorovaikutuksen opettelu on tärkeä osa katsomusopetusta. Siksi koulun on tärkeä tehdä katsomusopetuksessa yhteistyötä sekä kirkon mutta myös muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Koko yhteiskunnan uskontolukutaidon kehittäminen tekee uskonnolliset yhteisöt näkyviksi julkisessa tilassa. Oikean uskontoja koskevan tiedon syventäminen ja eri katsomusten välinen vuorovaikutus tukee eri ihmisryhmien välisten luottamuksellisten suhteiden kehittymistä. Dialogitaidot ja uskontolukutaito ovat keskeinen osa oman yhteiskuntamme sisäisen luottamuksen ylläpitämistä ja rakentamista.