Tehtävät

Kirkkolain mukaan:

Piispan tehtävänä on
1) vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa;
2) valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;
3) tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat pappis- ja papinvirkansa velvollisuudet;
4) edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa ja valvoa, että papit ja seurakuntien muut viranhaltijat ja työntekijät ovat oppinsa puolesta nuhteettomia ja käyttäytyvät elämässään kristillisesti,
5) edistää seurakuntien yhteistyötä ja talouden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoitamista sekä valvoa, että näissä toimissa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä,
6) suorittaa hiippakunnassa vihkitoimitukset ja virkaan asettamiset tai määrätä muun papin suorittamaan tällaiset toimitukset, jollei 5 luvun 1 §:n 2 momentista muuta johdu; sekä
7) suorittaa muut tehtävät ja päättää ne asiat jotka kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan hänelle kuuluvat. (9.11.2002/1275/2003)

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
on määritellyt piispan perustehtävän näin:

Piispa edistää kirkon toimintaa hiippakunnan alueella, kokonaiskirkossa ja kristikunnassa

  • huolehtimalla siitä, että Jumalan sanaa oikein julistetaan ja sakramentit oikein jaetaan hiippakunnan alueella
  • johtamalla tuomiokapitulin istunnon ja viraston toimintaa
  • järjestämällä piispantarkastuksia
  • vihkimällä pappeja ja diakoneja
  • osallistumalla kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkon keskushallinnon työskentelyyn
  • työskentelemällä kansainvälisten ja ekumeenisten suhteiden edistämiseksi piispainkokouksen ja kirkon ulkoasiain osaston osoittamien tehtävien mukaisesti
  • käyttämällä puheenvuoroja kansallisesti tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista
  • rakentamalla suhteita valtiovaltaan, kaupunkeihin ja kuntiin sekä niiden päättäjiin
  • johtamalla ja tukemalla lääninrovastien ja kirkkoherrojen kokouksia sekä tukemalla hiippakuntavaltuuston toimintaa
  • rakentamalla suhteita alueen korkeakouluihin, oppilaitoksiin ja yrityksiin.